ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz iso 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir.
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KREŞİ

KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ TALİMATI

I. KISIM

Amaç-Kapsam-Tanımlar-Yönetim-Denetim

AMAÇ

Madde-1- Bu Talimat İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı kuruluşlarda görev yapan personelin 0-6 yaş grubu çocuklarının bakım ihtiyaçlarını gidermek ve bunun yanında bedensel zihinsel duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini, temel alışkanlıklar kazanmalarını, sorumluluk yüklenmelerini, dürüst, saygılı, düzenli olmalarını sağlamak,benlik kavramlarını geliştirmelerini ve kendilerini ifade etmelerini bağımsızlıklarını kazanmalarını ve öz denetimlerinin sağlanmasına imkan tanımak amacıyla düzenlenmiştir.

KAPSAM

Madde-2- Bu Talimat Kreş Gündüz Bakımevi hizmetlerinden kimlerin faydalanacağı, personelin görev-yetki-sorumluluklarını, kreşe kabul-ayrılma, hizmet ve işleyişini kapsar.

TANIMLAR

Madde-3-Bu Talimatta “İl Müdürlüğü” sözünden Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü“Kuruluş” sözünden Kreş ve Gündüz Bakımevi kastedilmektedir.

YÖNETİM

Madde-4- Bu Talimatın hükümleri İl Sağlık Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülür.

DENETİM

Madde-5- Kuruluş Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre, Kuruluşun, yönetmeliğe uygunluğu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Eğitim faaliyetleri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenir. Mali denetimi İl Müdürlüğünün tabi olduğu denetime tabidir.

ll.KISIM

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİNDEN FAYDALANACAKLAR

Madde - 6 - Kuruluştan faydalanma

a) İl Sağlık Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı kuruluşlarda çalışan personelin 0-6 yaş arasındaki çocukları,
b) Bakımevinde kontenjan açığı kaldığında diğer kamu kuruluşlarında çalışan memurların 0-6 yaş arasında ki çocukları da faydalanabilirler.

Bu faydalanmanın usul ve esasları İl Müdürlüğü makımınca belirlenir.

lll.KISIM

PERSONELİN GÖREV YETKİ SORUMLULUKLARI

Madde - 7 - Kreş ve Gündüz Bakımevi personeli aşağıdaki ünvanlardan oluşur.

Kreş Müdürü

Hemşire

Sınıf Öğretmeni (Çocuk Gelişimi ve Eğitim bölümü mezunu olmak)

Çocuk Bakıcısı

Aşçı

Temizlik Görevlisi

KREŞ MÜDÜRÜNÜN NİTELİKLERİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde - 8 - Kreş Müdürü kuruluş bünyesinde görevli olup, (Çocuk Gelişimi Eğitimcisi, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog ve Çocuk Doktoru vb.) unvanlardan birine sahip olmak

-Kreş ve Gündüz Bakımevinin idari ve teknik işlerini yürütmek.
-Hizmetin en iyi düzeyde verilmesi için gerekli önlemleri almak, görevli personel arasında koordinasyonu sağlamak ve denetlemek 
-Kuruluşun işleyişinde öğretmenlere rehberlik etmek, çocukların gelişim ve eğitimleriyle ilgili olarak uygun zamanlarda velilerle toplantı yapmak.
-Hizmet içi eğitim imkanlarının geliştirilmesini sağlamak.
-Kreşe kabul işlerinin yürütülmesini ve denetlenmesini sağlanmak
-Kuruluşun ihtiyaçlarını ve karşılaşılan problemleri kapsayan yazılı tutanağını bağlı olduğu İdari İşler Şube Müdürlüğüne sunmak.
-Kuruluşun genel ve özel hizmetlerinin yürütülmesinde, talimatta olmayan hususları İdari İşler Şube Müdürüne aktarmak.
-Madde 7’de unvanları belirtilen kuruluş personeli Kreş Müdürüne karşı sorumludur.

HEMŞİRENİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Madde - 9 -

1-Sorumlu olduğu bölümlerin tüm hijyen koşullarının yerine getirilmesini sağlamak. 
2-Muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinde tabibe yardım etmek, ilaçların korunmasından sorumlu olmak.
3-Çocukları dönemsel sağlık kontrolü ve muayenelerine hazırlamak, kilolarını, boylarını, dişlerinin çıkış tarihlerini izlemek ve bu bilgileri sağlık dosyalarına işlemek.
4-Acil vakalarda ilgili tabip veya hastane ile ilişki kurmak.
5-Bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı hallerde çocuğu derhal tecrit ederek kurum tabibine ve Kuruluş Müdürüne haber vermek.

SINIF ÖĞRETMENİNİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Madde - 10 -

1-Talimat çerçevesindeki programlarının uygulanabilmesi için gerekli ortamın hazırlanmasında araç ve gerecin sağlanmasında, mevcut araç ve gerecin iyi kullanılmasını ve muhafazasını sağlamak.
2- Çocuğun gelişim ve eğitimini izlemek ve normal gelişim göstermeyen çocuklar için ilgili meslek elemanlarıyla işbirliğine girmek.
3- Okul öncesi eğitim araçlarıyla çocukları okula hazırlamak. 
4- Çocukları yeteneklerine göre müzik, spor, elsanatları, resim, folklor gibi faaliyetlere teşvik etmek ve bunları yetiştirmek üzere resmi kaynakları kullanmak.
5-Eğitim dönemi süresince stajyer öğrencilerin uygulamalarına rehberlik etmek.

BAKICI ANNENİN GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Madde - 11 -

1- Grubundaki çocukların özbakım ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak
2- Grubundaki çocukların sağlık ve eğitimle ilgili faaliyetlerinde öğretmen ve hemşireye yardımcı olmak
3-Çocukların giyinip soyunmalarına nezaret etmek.
4-Kreş Müdürünce verilen diğer iş ve emirleri yerine getirmekle sorumlu olup.Bunun yanında,sınıf içinde öğretmene karşı sorumlu olmak.

AŞÇININ GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Madde - 12 -

1-Kreş Müdürü denetiminde yemek listelerine göre sağlık şartlarına uygun, taze ve sıcak olarak yemek hazırlamak ve servise nezaret etmek.
2-Diğer mutfak görevlileri ile beraber mutfak temizliğinden sorumlu olmak.
Görevi süresince Kreş Müdürüne karşı sorumludur.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde - 13 - Kreş içindeki temizliği ve hijyeni sağlamak. Kreş müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

lV.KISIM

KURULUŞA KABUL ve AYIRMA

Madde - 14 - Çocuklarını Kuruluşa kaydettirmek isteyen velilerin 1 Temmuz -1 Ağustos tarihleri arasında Başvuru Dilekçeleri alınacaktır. Dilekçeler değerlendirilirken Sağlık çalışanlarının Çocuklarına öncelik tanınır.

Madde - 15 - Çocukların Kuruluşa Kabulünde İzlenecek Yol.

Ailelerden İstenecek Belgeler:
a) Dilekçe,
b) Çocuğun nüfus cüzdanı sureti,
c) Çocuğun ve memur olmayan anne veya baba ile kardeşlerin sağlık raporu,
d) Çocuğun aşı kartı

Madde - 16 - Kuruluştan Ayrılma

1-Kabul esas olan, bilgi, belge ve beyanlardan gerçek dışı ve yanıltıcı olduğu anlaşıldığında,
2-Ailenin talimat ve kuruluş düzenine aykırı hareketleri meslek elamanları tarafından inceleme sonucu sabit olduğunda,
3-Çocuğun sınıfa uyumu mümkün olmadığı, sınıf uyumunu bozduğu durumlarda meslek elemanlarınca yapılan inceleme sonucu düzenlenen rapor gereği kaydı silinir,
4-Ailenin yazılı başvurusu halinde kaydı silinir, 
5-Çocuk ilkokula başladığında,
6-Geçerli bir mazeret göstermeksizin ayın 15. gününü takip eden 5 gün içerisinde ücretini yatırmayanların çocuklarının kaydı silinir.

V. KISIM

Madde - 17 - Ücret

Kuruluşun bakım ücreti aylık olup, peşin olarak her ayın 15.inci gününü takip eden 5 gün içinde kuruluş muhasebesine yatırılır. Çocuk, kuruluştan ayrıldığında ayrılış tarihine bakılmaksızın ücret iade edilmez. 

Madde -18-Ücret Tespiti

Çocuk başına alınacak ücret yıl içindeki maliyet artışları gözönünde tutularak mali yılbaşında İl Müdürlüğü tarafından tespit edilir. İl Müdürlüğü yıl içinde aylık bakım ücretini günün şartlarına göre her zaman düzenlemeye yetkilidir.

Madde -19-Gruplaştırma

Kuruluşta çocuklar yaşlarına göre gruplara ayrılırlar. (0-3 yaş grubu)en fazla 10 çocuk (3-4 yaş grubu)en çok 20 çocuk, (5-6 yaş grubu) en çok 20 çocuktan oluşur. Grup odalarının fiziksel durumuna bağlı olarak, yürütülecek eğitim faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için gruplardaki, çocuk sayısı üst sınırın altında tutulabilir. Ayrıca,kız ve erkek çocuklarının sayılarının dengede tutulmasına özen gösterilir.

Madde -20- Veli Toplantısı

İhtiyaç duyulan zamanlarda Veli toplantısı düzenlenir. Çocukların psiko-sosyal gelişimleri hakkında velilere açıklayıcı bilgi verilir.

Madde -21- Kuruluş Personelinin Sağlık Kontrolü

Kuruluş personeli altı ayda bir genel sağlık kontrolünden geçirilir ve düzenlenen raporlar şahsi dosyalarına konulur.

Madde -22- Kuruluş Personelinin Yemeği

Kuruluşun sözleşmeli ve ücretli personeli, Kurum yemeklerinden ücretsiz faydalanır.

Madde -23- Ziyaretçi

Kuruluş personeli ziyaretçisini idare tarafından tahsis edilen yerde kabul eder ve grup odalarına götüremez.

Madde -24-Tatil

Kuruluş çalışanları bireysel izin kullanırlar. Ancak, kuruluş yetkililerinin gerekçeli önerisi, bulaşıcı hastalıklar, genel tadilat, genel temizlik durumunda, İl Müdürünün onayıyla kuruluş belli bir süre tatil edilebilir. Tatil süresince velilerden ücret tahsil edilmez. Alınan ücret geri verilmez.

Madde -25- Velilerin Kreşe Giriş-Çıkışı

Velilerin çocuklarını teslim edip-alma dışında izinsiz olarak kuruluşa giremez ve gezemezler.

Madde -26-Kuruluşun Çalışma Saatleri 

Kuruluşta sabah 7:30 ile akşam 17:30 saatleri arasında hizmet verilir.

Madde -27-Sosyal Etkinlikler

Kuruluşta kayıtlı çocuklarının grup ve bireysel etkinlikleri haziran ayı içinde ailelere bir program çerçevesinde sunulur.

VI.KISIM

Yürürlük 

Madde -28- Bu talimat hükümleri, İl Müdürlüğü Makamınca onaylandığında yürürlüğe girer.

Madde -29- Bu talimat hükümlerinin uygulamasında İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü yetkili ve sorumludur.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 0-6 yaş grubuna yönelik kreş hizmetine devam etmektedir. 50 çocuk kontenjanı olan kreşimizde tüm kamu kuruluşlarında çalışan personelin çocuklarına hizmet vermekteyiz.